Dynamika podzemních vod s online monitoringem

Přeshraniční hydrogeologická důlní konference

Pozvánka

Zveme vás na konferenci, na které se můžete obohatit o nové zkušenosti kolegů, kteří využívají již několik let online data z mnoha desítek vrtů celé řady dolů v Severočeském regionu.

Online monitoring je v těchto oblastech využíván v celém životním cyklu těžby, od fáze průzkumu, přes aktivní těžbu, přípravu na ukončení těžby, až po rekultivaci a péči o ochranu přírody.

Perličkou prezentace jsou zkušenosti z online monitoringu při průzkumu budoucí těžby lithia na Cínovci, který probíhá na obou stranách hranice Čech a Německa.

Zájemci mohou také navštívit dva Cínovecké hydrovrty (otevřený vrt s 1 sondou/hladina vody, uzavřený vrt s 2 sondami/pórové tlaky ve 2 kolektorech). Doporučujeme vzít terénní obuv, cca 300 m je třeba projít pěšky lesní cestou.

Oficiálními jazyky konference jsou čeština/němčina s konsekutivním tlumočením do němčiny/češtiny.

Těšíme se, že vás 7. března 2024 přivítáme v lázeňském městě Teplice.

Témata konference

  • Typy a dynamika reakcí zvodní při čerpacích zkouškách
  • Ověřování struktury kolektorů – korelace chování zvodní
  • Reakce zvodní/kolektorů při seismické zkoušce
  • Vlivy slapových sil na zvodně a horniny
  • Sledování změn tvaru depresního kužele
  • Snižování hladin na výsypkách
  • Detekce oblastí s nebezpečím sesuvu půdy
  • Sledování tepelného potenciálu zvodní
  • Sledování zasypaných důlních šachet

s rozdíly v různých etapách životního cyklu: průzkum, těžba a rekultivace

Teplice, Česká Republika

7. března 2024

Místo konání

Hotel Prince de Ligne

Zámecké náměstí 136

41501 Teplice
Česká republika
Telefon: +420 417 514 111
Mobil: +420 602 725 462
Email: info@princedeligne.cz

Pořadatel:

Konference je pořádána společností SmartImp, s.r.o. pod záštitou společnosti Severočeské doly, a.s. a ve spolupráci s Geomet s.r.o. a Výzkumným ústavem hnědého uhlí, a.s.

Registrační poplatek

  50EUR (včetně DPH)

– slouží pro pokrytí nákladů konference

Kontakty:

Marie Březinová (komunikace v čj, nj)

Event Manager

T: +420 725 369 776

E: mbrezinova@smartimp.cz

Jana Lipková (komunikace v čj, aj)

Exekutivní asistentka

T: +420 603 418 796

E: jlipkova@smartimp.cz

Program konference

09:00 – 10:00   Registrace a občerstvení

10:00 – 10:50   Přednáška Ing. Mach, PhD

Několikaleté poznatky z těžby a rekultivací – doly Bílina a Tušimice (Libouš)

11:00 – 11:50   Přednáška Ing. Žižka, PhD

Zkušenosti s provozem online monitoringu hladin podzemních vod v prostoru centrální části Mostecké pánve (lomy Vršany a ČSA).

12:00 – 12:45   Oběd + přátelské setkání kolegů

12:50 – 13:00   Přednáška Ing. Lipka
Zkušenosti z instalací a provozu online hydromonitoringu

13:00 – 14:20   Přednáška Ing. Mach, PhD, Mgr. Tomáš Kvašňovský

Čerstvé poznatky z průzkumu těžby lithia – areál Cínovec

14:30 – 16:00   Exkurze Cínovec

Návštěva dvou Cínoveckých hydrovrtů (otevřený vrt s 1 sondou/hladina vody, uzavřený vrt s 2 sondami/pórové tlaky ve 2 kolektorech). Pozn.: autobus zajištěn, na Cínovci cca 300m lesní cestou (terénní obuv prosím sebou).

Komunikace a vybavení

Jazyk:

Čeština s konsekutivním překladem do němčiny a zpět

Podklady:

Prezentace budou promítány v němčině

Vybavení:

Terénní obuv, pokud se zúčastníte odpolední exkurze k Cínoveckým vrtům

Přednášející

Ing. Karel Mach, PhD

je hlavním geologem společnosti Severočeské doly v celém životním cyklu těžby, od průzkumu po rekultivace. Spolupracuje rovněž na geologickém průzkumu společnosti Geomet při přípravě těžby lithia na Cínovci.

Mgr. Tomáš Kvašňovský

je hydrogeologem ve společnosti Geomet zabývající se průzkumem těžby lithia.

Ing. Lukáš Žižka, PhD

je vedoucím Geotechniky a hydrogeologie ve Výzkumném ústavu pro hnědé uhlí a.s. (VÚHU). Většinu své profesní praxe věnuje problematice spojené s důlní hydrogeologií v Mostecké pánvi. V letech 2006 a 2007 působil na pozici Mine Manager (závodní lomu) na povrchových lomech v Malajsii (provincie Sarawak). V rámci svého stávajícího působení (VÚHU a. s.) se v letech 2019 – 2022 podílel na řešení projektu RAFF (Risk Assessment of Final pits during Flooding), financovaným fondem RFCS, jehož cílem byla identifikace rizikových faktorů při zatápění zbytkových jam po povrchové těžbě nerostů.

Ing. Leszek Lipka

se zabývá rozvojem bezúdržbových IoT aplikací vzdáleného monitoringu ve společnosti SmartImp.

Organizace

Severočeské doly a.s.

Severočeské doly a.s. 

Společnost Severočeské doly a.s. se sídlem v Chomutově je členem holdingu ČEZ a.s., jejím majoritním vlastníkem je stát. Severočeské doly zajišťují těžbu hnědého uhlí v dolech Bílina a Tušimice. 

Geomet a.s.

Společnost Severočeské doly a.s. je majoritním vlastníkem společnosti Geomet a.s. se sídlem v Dubí. Geomet zajišťuje těžební průzkum lithia v areálu Cínovec na české straně a spolupracuje s kolegy zajišťujícími průzkum na německé straně Cínoveckého areálu.

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s. (VÚHU) se sídlem Most

VÚHU v rámci úseku hydrogeologie a ve spolupráci se společností SEVEN a.s. zajišťuje monitoring a výzkum ukončování těžby pro doly Lom ČSA a Vršany v Mostecké oblasti a pro doly v Sokolovské pánvi. Doly Lom ČSA a Vršany jsou vlastněny soukromou skupinou Czech Coal a.s. a doly v Sokolovské pánvi vlastní soukromá společnost Sokolovská uhelná, a.s. (SUAS).

SmartImp

SmartImp s.r.o.

SmartImp s.r.o. se sídlem v Praze se zabývá vývojem a výrobou komunikačních a měřících nízkoenergetických IoT zařízení pro energetiku, těžbu, utility, stavebnictví a geologii.