Události a novinky / Veranstaltungen und Nachrichten

2024 - Březen / Marz

7.3.2024 Konference – Dynamika podzemních vod s online monitoringem, Teplice

Přeshraniční hydrogelologická konference se sdílením zkušeností a poznatků sledování dynamiky podzemních vod v oblastech připravované, aktivní, ukončované nebo již ukončené těžby. Konference se uskuteční v Teplicích, bude vedená v češtině s konsekutivním překladem do němčiny a zpět. Konference pořádáme ve spolupráci se Severočeskými doly, Geometem a Výzkumným ústavem hnědého uhlí (VÚHU) především pro kolegy z Německa. Součástí konference je i exkurze Cínoveckých vrtů, používaných pro průzkum těžby Lithia.

Bližší informace a přihláška na konferenci jsou v pozvánce zde. 

7.3.2024 Konferenz – Grundwasserdynamik mit Online-Überwachung, Teplice

Grenzüberschreitende Hydrogelologie-Konferenz zum Austausch von Erfahrungen und Erkenntnissen bei der Überwachung der Grundwasserdynamik in Gebieten mit anstehendem, aktivem, beendetem oder abgeschlossenem Bergbau. Die Konferenz findet in Teplice statt und wird in tschechischer Sprache mit konsekutiver Übersetzung ins Deutsche und aus dem Deutschen abgehalten. Die Konferenz wird organisiert von in Zusammenarbeit mit Severocesky doly, Geomet und dem Brown Research InstituteKohle (VÚHU) hauptsächlich für Kollegen aus Deutschland. Die Konferenz umfasst auch eine Besichtigung der Tin Drilling Facility, die für die Lithium-Exploration genutzt wird.

Weitere Informationen und das Anmeldeformular finden Sie in der Einladung hier.