Sledování využití strojů a detekce přetěžování

Dálkové monitorování pomocí řady SENSECOM-IMD

Případ

Strojírenský závod ve Finsku nabízí vedle své hlavní výroby také pronájem aktuálně nevyužívaných strojů v počtu 150 kusů (frézky, soustruhy, lisy atd.). V minulosti pronájmy často vedly k přetěžování strojů, což zkracovalo jejich životnost a zvyšovalo náklady na údržbu a opravy.

Jak se to dělalo v minulosti

Technik údržby při předání pracovní stanice zpět pronajímateli zkontroloval stav stroje a nástrojů, případný rozsah nadměrného opotřebení nebo poškození a vše zaznamenal. Nájemci pak byly fakturovány případné vícenáklady spojené s nadměrným opotřebením, které však byly často zpochybňovány. 

Jak to vypadá dnes

U většiny strojů se přetížení projeví v časovém průběhu spotřeby energie daného stroje. Ke každému stroji byl přidán jednoduchý elektroměr spolu se zařízením SENSECOM-IMD, které snímá impulsy představující spotřebu energie, vyhodnocuje je a odesílá data. Zařízení je schopno pravidelně hlásit špičky spotřeby z krátkých časových úseků. Zákazník a nájemce jsou okamžitě informováni, pokud je stroj přetížen. Informace o celkové využití stroje po dobu pronájmu je samotřejmě také k dispozici.

Závěr

Díky sledování špiček spotřeby energie pronajímaných strojů získala tato továrna velmi účinný nástroj pro efektivní poskytování a správu pronajímaných strojů, který má pro ni dnes stejný ekonomický přínos jako vlastní hlavní výroba.

Využití v dalších oblastech

Zařízení pro odečet měřidel SENSECOM-IMD se nasazuje především tam, kde je třeba průběžně sledovat spotřebu elektrické energie. Impulsní rozhraní S0 je nejběžnějším rozhraním téměř všech elektroměrů a mnoha dalších měřičů spotřeby.

SENSECOM-IMD se s výhodou nasazuje u fakturačních elektroměrů, protože má již zabudované galvanické oddělení vstupu S0 a není třeba vkládat další oddělovač signálu, který prodražuje investici do odečtu.

Monitoring využití a detekce přetížení pronajatých strojů

Dálkové sledování spotřeby energie včetně detekce špiček spotřeby s využitím ceoplošné sítě SIGFOX

Dálkové sledování spotřeby energie včetně detekce špiček spotřeby s využitím ceoplošné sítě NB-IoT

Přehled modelů s impulsními odečty