Dálkový bdělostní monitoring v hnědoúhelných dolech

Vzdálený monitoring se zařízeními série SENSECOM-IDH

Případ

Práce v dobývacím prostoru povrchových dolů patří k významným rizikovým pracovištím, kde hrozí úrazy jak při práci na rýpadlech nebo dopravnících, tak nebezpečí spojené se sesuvy půdy, zasypání, vzniku požáru, úniku plynů apod. Jedno z důležitých bezpečnostních opatření je pravidelné hlášení se pracovníků pohybujících se v těchto prostorách, aby při absenci hlášení konkrétního pracovníka bylo možno okamžitě zajistit případné pátrací a záchranné operace.

Jak se to dělalo v minulosti

Pracovník nacházející se v dobývacím prostoru měl povinnost se pravidelně a nejpozději po 4 hodinách, event. po 2 hodinách dojít na místo, kde se hlásil vedoucímu směny u konkrétního rýpadla. Ten prováděl evidenci hlášení všech pracovníků směny a průběžně kontroloval, jestli nedošlo k vynechání hlášení, jinak vyhlásíl pátrací akci.

Jak to vypadá dnes

Pro bdělostní monitoring pracovníků v rizikovém prostředí dobývacího prostoru bylo vyvinuto řešení hlásiče pomocí zařízení SENSECOM-IDH1, které vyřešilo několik věcí najednou:
  • Umístění zařízení co nejblíže jednotlivým pracovištím (omezit tak zbytečné pochůzky v rizikovém prostředí)
  • Evidovat průběžně pracovníka, který se načtením karty ohlásí svou bdělost. Automatizovaně zjišťovat, jestli nedošlo k překročení kontrolního intervalu od posledního ohlášení. V případě překročení okamžitě vyvolat pátrací akci (eliminovat tak chyby manuální evidence a kontroly).
  • Mít možnost jednoduché identifikace pracovníka, který provádí hlášení (využitím jeho vstupní karty, kterou má stále u sebe).
  • Mít bdělostní hlásič nezávislý, jak na přívodu napájení, tak na datových kabelech. Oboje by při poruše nebo havárii dobývací technologie mohlo být nefunkční (využit hlásič v bateriovém provedení a s bezdrátovou komunikací nezávislou na technologii dolu)
  • Mít tento hlásič v provedení, které odolá velmi prašným a venkovním podmínkám (v pouzdře s IP67 krytím).
Všechny tyto parametry byly zakomponovány při vývoj RFID čtečky vstupních karet s využítím nízkoenergetického provozu a IoT sítě SIGFOX k tomu přizpůsobené. Pracovník má tak v blízkém okolí dostupnou čtečku, ke které přiloží svou vstupní kartu a tlačítkem aktivuje její přečtení a odeslání bezdrátovou sítí do centra bdělostního sledování. Po odeslání zprávy zařízení přechází do spánku a tím je možné šetřit energii natolik, že i baterie velikosti většího monočlánku vydrží v provozu 5 a více let bez výměny.
 

Závěr

V Severočeských dolech využívají již přes 100 bdělostních hlásičů SENSECOM-IDH1, které pomáhají zvýšit bezpečnost pracovníků v rizikových prostorech dolů a automatizovat vyhodnocení bdělostních hlášení s případným okamžitým vyvoláním záchranná akce.

Využití zařízení i v jiných oblastech

Zařízení řady SENSECOM-IDH a IC se používají v mnoha dalších oblastech, např. pro monitoring práce pracovníků na samostatných pracovištích a odlehlých místech. Model IDH2 disponuje 2 aktivačními tlačítky čtení pro rozlišení účelu načtení, např. příchod/odchod.

Zařízení SENSECOM-IC disponuje oproti modelům IDH navíc BARC čtečkou (čárového kódu). V této kombinaci se zařízení používají např. pro načítání pracovních příkazů práce údržby spolu s načtením vstupních karet pracovníků údržbové čety. To umožní zjednodušit a zpřesnit evidenci zahájení a ukončení práce a spojit ji s evidencí pracovníků, kteří se ji účastnili, případě vyvolat kontrolní nebo záchrannou akci, v případě, že nedojde k evidenci kompletního odchodu z pracoviště.

Tyto zařízení nejsou určeny a uzpůsobeny pro čtení vstupních karet na vstupních branách nebo v místech, kde se provádí evidence většího počtu pracovníků najednou. Typickým využitím těchto čteček je evidence 2-5 pracovníků s 1-6 příchody a odchody z daného pracoviště za den.