Dálkový bdělostní monitoring v hnědoúhelných dolech

Vzdálený monitoring se zařízeními série SENSECOM-IDH

Případ

Práce v dobývacím prostoru povrchových dolů patří k významným rizikovým pracovištím, kde hrozí úrazy jak při práci na rýpadlech nebo dopravnících, tak nebezpečí spojené se sesuvy půdy, zasypání, vzniku požáru, úniku plynů apod. Jedno z důležitých bezpečnostních opatření je pravidelné hlášení se pracovníků pohybujících se v těchto prostorách, aby při absenci hlášení konkrétního pracovníka bylo možno okamžitě zajistit případné pátrací a záchranné operace.

Jak se to dělalo v minulosti

Pracovník nacházející se v dobývacím prostoru měl povinnost se pravidelně a nejpozději po 4 hodinách, event. po 2 hodinách dojít na místo, kde se hlásil vedoucímu směny u konkrétního rýpadla. Ten prováděl evidenci hlášení všech pracovníků směny a průběžně kontroloval, jestli nedošlo k vynechání hlášení, jinak vyhlásíl pátrací akci.

Jak to vypadá dnes

Pro bdělostní monitoring pracovníků v rizikovém prostředí dobývacího prostoru bylo vyvinuto řešení hlásiče pomocí zařízení SENSECOM-IDH1, které vyřešilo několik věcí najednou:
  • Umístění zařízení co nejblíže jednotlivým pracovištím (omezit tak zbytečné pochůzky v rizikovém prostředí)
  • Evidovat průběžně pracovníka, který se načtením karty ohlásí svou bdělost. Automatizovaně zjišťovat, jestli nedošlo k překročení kontrolního intervalu od posledního ohlášení. V případě překročení okamžitě vyvolat pátrací akci (eliminovat tak chyby manuální evidence a kontroly).
  • Mít možnost jednoduché identifikace pracovníka, který provádí hlášení (využitím jeho vstupní karty, kterou má stále u sebe).
  • Mít bdělostní hlásič nezávislý, jak na přívodu napájení, tak na datových kabelech. Oboje by při poruše nebo havárii dobývací technologie mohlo být nefunkční (využit hlásič v bateriovém provedení a s bezdrátovou komunikací nezávislou na technologii dolu)
  • Mít tento hlásič v provedení, které odolá velmi prašným a venkovním podmínkám (v pouzdře s IP67 krytím).
Všechny tyto parametry byly zakomponovány při vývoj RFID čtečky vstupních karet s využítím nízkoenergetického provozu a IoT sítě SIGFOX k tomu přizpůsobené. Pracovník má tak v blízkém okolí dostupnou čtečku, ke které přiloží svou vstupní kartu a tlačítkem aktivuje její přečtení a odeslání bezdrátovou sítí do centra bdělostního sledování. Po odeslání zprávy zařízení přechází do spánku a tím je možné šetřit energii natolik, že i baterie velikosti většího monočlánku vydrží v provozu 5 a více let bez výměny.
 

Závěr

V Severočeských dolech využívají již přes 100 bdělostních hlásičů SENSECOM-IDH1, které pomáhají zvýšit bezpečnost pracovníků v rizikových prostorech dolů a automatizovat vyhodnocení bdělostních hlášení s případným okamžitým vyvoláním záchranná akce.

Využití zařízení i v jiných oblastech

Zařízení řady SENSECOM-IDH a IC se používají v mnoha dalších oblastech, např. pro monitoring práce pracovníků na samostatných pracovištích a odlehlých místech. Model IDH2 disponuje 2 aktivačními tlačítky čtení pro rozlišení účelu načtení, např. příchod/odchod.

Zařízení SENSECOM-IC disponuje oproti modelům IDH navíc BARC čtečkou (čárového kódu). V této kombinaci se zařízení používají např. pro načítání pracovních příkazů práce údržby spolu s načtením vstupních karet pracovníků údržbové čety. To umožní zjednodušit a zpřesnit evidenci zahájení a ukončení práce a spojit ji s evidencí pracovníků, kteří se ji účastnili, případě vyvolat kontrolní nebo záchrannou akci, v případě, že nedojde k evidenci kompletního odchodu z pracoviště.

Tyto zařízení nejsou určeny a uzpůsobeny pro čtení vstupních karet na vstupních branách nebo v místech, kde se provádí evidence většího počtu pracovníků najednou. Typickým využitím těchto čteček je evidence 2-5 pracovníků s 1-6 příchody a odchody z daného pracoviště za den.

SENSECOM-ID Případ užití (use case) CZ

Dálkové sledování práce údržby nebo sledování bdělosti (čtení karet RFID). Aktivace čtení tlačítkem.

Dálkové sledování práce údržby nebo sledování bdělosti (čtení karet RFID). Aktivace čtení jedním ze dvou tlačítek určující zároveň význam čtení, např. příchod-odchod.

Dálkové sledování práce údržby (čtení karet RFID) pracovníků a čárového kódu z pracovních příkazů .